Szociális tüzelő támogatásról döntött a képviselő- testület!

TÁJÉKOZTATÓ Szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez

Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 15-én megtartott testületi ülésén elfogadta a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 8/2018. (X.16.) önkormányzati rendeletét, mely értelmében Felsőnyárád Község Önkormányzata a rászoruló kérelmezők részére barnakőszén formájában szociális célú tüzelőanyag támogatást nyújt.
A rendelet értelmében az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, barnakőszenet biztosíthat annak a személynek, akinek családjában

a) aktív korúak ellátására jogosult személy,
b) időskorúak járadékára jogosult személy,
c) települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő – jogosult személy van,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
e) gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel,
f) az egy főre eső havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft/fő).

A kérelmek elbírálása során előnyt élvez, akinek családjában az a)-d) pontjai szerinti ellátások valamelyikében részesülő személy van.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

A kérelmeket a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani legkésőbb

2018. november 10 - ig.

A határidő után érkezett kérelmek nem támogathatók!

A kérelem a nyomtatványok menü pont alatt letölthető http://www.onkportal.hu/data/nyomtatvanyok/allomanyok/_felsonyarad.pdf


Felsőnyárád, 2018. október 15.

Bihari Aranka
polgármester


  • 2018.10.15.